Nykterheten i Finja

En nykterhetsloge Framtidens Hopp i Finja bildades år 1896 på initiativ av liknande loge som hade namnet Framgång i Hässleholm.
Brevbärare Martin Chronholm, Mölleröd samlade Finjabor en söndag 23 februari 1896 till ett möte i målare Anders Svenssons lokal Finja Lanthandel.

Efter ett föredrag av en baptistpastor E. Hallgren om spritens farligheter antecknade sig 12 stycken, att vara medlemmar i den nybildade nykterhetslogen.

Möllerödsskog allmänt kallad Södervång invid Finjasjön var platsen där sommarens första fest hölls den 16 juni 1896.

Mycket folk hade kommit dit även andra nykterhetsföreningar slöt upp med sina fanor och lyssnade till tal av pastor C Lundbom från Hässleholm.

Logen bedrev sin verksamhet under några år varefter den nedlades. Att dryckenskapen var ett problem i Finja framgår av följande:
Å en sockenstämma i april 1832,upplästes en skrivelse från konsistorium angående dryckenskapslastens hämmande genom riktiga förmaningar av prästerskap och andra.
Allmogen lovade då, att den ville inskränka allt omåttligt bruk af brännvin, och vad deras barn beträffar beprisades med synbar rörelse den höga ömhet som Kungl. M:ajt och konsistorium ville åsyfta.

Under 1830 – 40 talen hade vederbörande kyrkoherdar ett styvt och på samma gång obehagligt arbete med att få bort alla olagliga kroghål inom socknen. De råkade därunder i strid med den allmänna meningen samt blevo till och med handgripligen förorättade.

De tröttnade dock inte, och hade 1846 hunnit så långt att de värsta krogställena voro stängda. Bland dem som längst trottsade alla bemödanden märktes en garvare Enberg som höll krog å Skansen samt en annan krog kallad Drakeliakrogen. En häjderidare Enberg å Öraholma höll också krog men fick löfte att få fortsätta endast mot det villkor, att han huvudsakligen skulle idka försäljning å auktioner och marknader.

Ar 1866 beslutades:För att få till stånd bättre ordning inom kommunen, beslöts å stämman att kommunen, indelades i fyra polisrotar med var sin uppsyningsman, dessa ha till uppgift att med myndighet och skydd som polisman ingripa och lägga beslag på brännvin samt föreslå den felande till 20 kronor böter, att efterse det inga dåliga eller okända fingo vistas på som sämre kända ställen från mörkrets inbrott till dagningen vid vite av 20 kr.

Dem som vistas å dessa ställen samt där förtära spritdrycker, skulle härför böta 10 kr samt vid vite av 20 kr på tillsägelse av tillsyningsmannen genast avlägsna sig.

Tillbaka till Föreningsliv/fritid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *