Finja kommunfullmäktige den 10/9 1948.

Protokoll, hållit vid sammanträde med Finja kommunfullmäktige den 10 sept. 1948.
Samtliga ledamöter voro närvarande utom herr Valfrid Björk och fru Ella Olsson.

44.
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågos herrar: Bonde Ljungdahl och Valde Persson.

50.
För att erhålla lämpligare gränser för tvenne tomter, avstyckade från Finja 415, hade kommunalnämnden föreslagit att fullmäktige måtte besluta att från fastigheten Finja 722, ägare Karl Bengtsson och hans hustru, inköpa ett område om c:a 700 m2. Priset utgjorde kronor 1:50 pr m2. Beredningsutskottet som inhämtat att ifrågavarande markområde innehölle i areal 716 m2 föreslog, att fullmäktige måtte besluta inköpa området i fråga till ett pris av kronor 1064:- och att fullmäktige måtte besluta att anvisa medel för ändamålet ur posten oförutsedde utgifter i 1948 års stat. Kommunalfullmäktige beslöto enhälligt att av makarna Karl och Hanna Bengtsson inköpa ifrågavarande markområde, avstyckat från Finja 722, och avsett att sammanslås med område, avstyckat från Finja 41; för ett pris av kronor 1064:-. Kommunalfullmäktige uppdrogo åt lantbrukaren William Petersson att för kommunens räkning underteckna köp om ifrågavarande fastigheter.

51.
Förelåg länsstyrelsens resolution med anmodan om kommunalfullmäktiges yttrande betr. vatten- och avloppsfrågan i område vid Finja stationssamhälle. Kommunalnämnden med instämmande av beredningsutskottet hade gjort följande förslag till yttrande:
Fullmäktige som tagit del av samtliga handlingar i ärendet har tidigare vid sammanträde den 23 april 1948 fattat beslut uppdraga åt kommunalnämnden att träffa avtal med ingenjörsfirman Kjessler & Mannerstråle att uppgöra ifrågavarande planer.

Kommunalnämnden har nu meddelat att kontrakt med firman har upprättats och arbete har redan igångsatts. Först sedan planerna av vederbörande myndigheter och kostnadsberäkningar verkställts samt utredningar gjorts huruvida statsbidrag kan utgå och i vilken omfattning kan fullmäktige taga ställning till en fortsatt ekonomisk medverkan från kommunens sida.

Fullmäktige beslöto enhälligt att taga kommunalnämndens förslag till yttrande som sitt.

52.
Finja gatubelysningsförening hade hos fullmäktige anhållit att fullmäktige måtte besluta teckna tio stycken andelar å 100 kronor i Finja gatubelysningsförening, vilka skulle gälla för kommunens fastigheter, kommunalrum, brandstation och smedja.

Dessutom hade gatubelysningsföreningen hos Finja folksskolestyrelse anhållit att styrelsen för Finja skolors räkning måtte teckna sex andelar i föreningen. Kommunalnämnden hade föreslagit att fullmäktige måtte besluta teckna tolv andelar å 100 kronor fördelat för Finja skolor sex, för kommunalhuset, brandstationen och för fastigheten Finja 412 vardera två andelar. Vidare föreslog nämnden att kronor 1.200:- för ändamålet anvisas ur poeten oförutsedda behov i 1948 års stat. Beredningsutskottet yrkade enhälligt bifall till kommunalnämndens förslag. Kommunalfullmäktige beslöto enhälligt bifalla kommunalnämndens av beredningsutskottet tillstyrkta förslag och beslöt att gäldande av tecknade andelar ur posten oförutsedda utgifter i 1948 års stat anvisa kronor 1.200:-.

53.
Finja gatubelysningsförening hade anhållit att kommunalfullmäktige måtte besluta utse en styrelseledamot jämte suppleant samt en revisor jämte suppleant i Finja gatubelysningsförening. Kommunalnämnden hade med instämmande av beredningsutskottet föreslagit att fullmäktige måtte besluta att endast utse revisor jämte suppleant i föreningen. Sedan fullmäktige diskuterat ärendet och diskussionen förklarad avslutad framställdes proposition å förslagen då votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsproposition fastställdes: Den som röstar för att fullmäktige endast utser revisor jämte suppleant i Finja gatubelysningsförening röstar ja, den det icke vill röstar nej Vinner nej har fullmäktige beslutat att utse såväl styrelseledamot som revisor jämte suppleanter för dem i Finja gatubelysningsförening. Med 20 röster mot 3 beslöto fullmäktige att endast utse revisor jämte suppleant i nämnda förening.

54.
Brandstyrelsen hade hos kommunalfullmäktige anhållit att fullmäktige måtte besluta inköpa en brandbil med utrustning att användas för brandväsendet i Finja. Kostnaderna härför skulle utgöra 21.234:- kronor. Brandstyrelsen hemställde att fullmäktige måtte ställa i 1948 års stat upptagna 5.000:- kronor till förfogande samt anvisa 5.000:- kronor av befintliga medel samt resterande kronor 11.234:- att upptagas i staten för år 1949.

Kommunalnämnden hade yrkat bifall till brandstyrelsens förslag 1949 års stat. Dessutom föreslog kommunalnämnden att fullmäktige måtte besluta uppdraga åt brandstyrelsen att avgöra var en ny utryckningsvagn lämpligen bör placeras. Det bör icke uteslutas utan densamma kan placeras i Tyringe brandstation.

Beredningsutskottet hemställde: att fullmäktige måtte ställa i 1948 års stat reserverade medel 5.000:- kronor till brandstyrelsens förfogande, att ur posten oförutsedda utgifter i 1948 års stat anvisa kronor 3.500:-, att dessa båda belopp ställas till brandstyrelsens förfogande för inköp av lämpligt bilschassits till en utryckningsvagn för brandväsendet, att brandstyrelsen få i uppdrag att ytterligare utreda bilschassits utrustning samt att denna utredning måtte företagas så snabbt att eventuellt behövliga medel kunna upptagas i 1949 åra stat. Sedan handlingarna i ärendet föredragits beslöto fullmäktige enhälligt i enlighet med beredningsutskottets förslag, dock bör utredningen ske i samråd med brandstyrelsen i Tyringe municipalsamhälle.

59.
Till revisor i Finja gatubelysningsförening valde fullmäktige lantbrukaren William Petersson med linjearbetaren Nils Larsson som suppleant.

60.
Härmed förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att protokollet justerades å kommunalkontoret i Tyringe tisdagen den 14 sept. kl. 17.

Dag som ovan

Justeras.

ordförande

 

Tillbaka

 

Protokoll Finja byggnadsnämnd 1947

Protokoll i original, under kommer en renskrivning.

 

Protokoll hållit vid sammanträde Med Finja byggnadsnämnd den 24 okt. 1947.

Närvarande voro hrr ordföranden William Petersson, v. ordf. Gerhard Jeppsson, ledamöterna Ored Caiberth, Gustav Lövgren och Nils Bengtsson samt undertecknad sekr.

26.
Föredrogos följande ansökningar om byggnadslov för uppförande av bostadshus å avstyckningar från fastigheten Pinja 4 1:

Johan B. Granstedt, Hässleholm, Nils Lovén, Hässleholm, Sven Jönsson Hässleholm, Ivar Sjöberg, Hässleholm, Folke Nordström, Hässleholm,

Sven Andersson, Hässleholm, N.E. Sandström, Hässleholm, Karl Uno Svahn, Hässleholm, Hilbert Sjöström, Hässleholm, Erik Magnusson, Hässleholm, Elon Hallberg, Hässleholm, N.G. Nordström, Hässleholm,

Gunnar Larsson, Hässleholm, Carl Johansson, Hässleholm, Malte Andersson, Hässleholm, Malte Larsson, Hässleholm och Hugo Lecander, Hässleholm.

Nämnden beslöt bevilja samtliga ansökningar i enlighet med inlämnade ritningar och arbetsbeskrivning.

27.
Hrr Bertil Hörberg hade anhållit om tillstånd för uppförande av tillbyggnad å sin fastighet Mölleröd 1 4. Nämnden beslöt bevilja byggnadslov under förutsättning att hela huset kommer att reverteras.

28.
Herr Sune Ragnar André Karlsson hade anhållit att få tillstånd att å Öraholamaden l 5 uppföra en s.k. sommarstuga. Nämnden hade stora betänkligheter för beviljandet av detta tillstånd, men på grund av tomtens läge ansåg sig nämnden att den i detta fall kunde bevilja ansökan.

29.
Herr Evert Persson hade anhållit om byggnadslov för uppförande av bostadshus å avstyckning från fastigheten Finja 41. Nämnden beslöt bevilja byggnadslov i enlighet med inlämnade ritningar och byggnadsbeskrivning.

30.
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågos ledamöterna Gerhard Jeppsson och Nils Bengtsson.

Tillbaka