Finja idrottsplats

STADGAR
för
Föreningen Finia Idrottsplats u. p. a.

 • l.
  Föreningens firma är »Föreningen Finja Idrottsplats u. p. a.«.
 • 2.
  Föremålet för föreningens verksamhet är att åstadkomma en idrottsplats i Finja, handhava den ekonomiska driften av densamma samt i övrigt verka för idrottslivets utveckling inom Finja med omnejd.
 • 3.
  Styrclsen har sitt säte i Finja.
 • 4.
  Varje andel lyder å 10: – kronor, som inbetalas inom tre månader efter inträdet i föreningen.
 • 5.
  Varje person. som inbetalt minst en andel, är medlem av föreningen. Medlem må deltaga i föreningen med obegränsat antal andelar.
 • 6.
  För föreningens förbindelser häfta allenast föreningens tillgångar.
 • 7.
  Av föreningens årsvinst skall minst 10 % avsättas till reservfond, innan vinstutdelning till föreningens medlemmar må äga rum.
  Under föreningens bestånd må ej till medlemmarna för något år såsom vinstutdelning utbetalas mer än 5 % å de inbetalda andelama.

S 8.
Föreningens styrelse består av 5 ledamöter med 3 suppleanter för dem. Därest för.· eningen erhåller anslag från kommunalfullmäktige i Finja socken eller eventuellt från »Sveriges Centralförening för idrottens främjande« eller Finja kommun ingår som delägare i idrottsplatsföreningen äga dessa korporationer att utöver ovanstående antal utse en ledamot och en suppleant var.
De ledamöter och suppleanter, som utses av föreningen. väljas vid ordinarie samman, träde för ett år i sänder, räknat från ordinarie årssammanträde. Övriga ledamöter utses för samma tid. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas. Styrelsen, som inom sig utser ordförande och vice ordförande är beslutför, när 3 ledamöter äro tillstädes.

S 9.
För granskning av styrelsens förvaltning och styrelsens räkenskaper utses årligen å ordinarie sammanträde två revisorer och två suppleanter för dem. Revisorernas berättelse skall före den 15 november till föreningens styrelse avlämnas.

 • 10.
  Avslutning av föreningens räkenskaper skall ske för år, räknat från den l november, och vara verkställd före den 10 påföljande november året efter. Vid samma tid skola räkenskaperna jämte styrelsens förvaltningsredogörelse till revisorerna överlämnas.
 • 11.
  Ordinarie sammanträde med föreningens medlemmar hålles under november månad varje år å dag och ställe, som av styrelsen bestämmes. Kallelse till såväl ordinarie som extra sammanträde sker genom kungörelse, som minst åtta dagar före sammanträde införes i Hässleholmstidningen Norra Skåne, Hässleholm, eller i annan ortstidning som av föreningssammanträdet bestämmes. På samma sätt bringas andra meddelanden till medlemmarnas kännedom.
 • 12.
  Föreningens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser.
 • 13.
  Vid föreningens sammanträde föres ordet av ordföranden i föreningens styrelse eller vid förfall för honom av styrelsens vice ordförande, om han är tillstädes, samt i annat fall av för tillfället utsedd ordförande. Utöver vad i lagen om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet finnes stadgat om utövande av rösträtt och fattade beslut å sammanträde gäller: att medlem äger en röst för varje av honom innehavd andel i föreningen, dock att ej någon äger att härvid rösta för mer än en tiondel av vid sammanträdet representerade andelar.
 • 14.
  Å ordinarie sammanträde skall styrelsen framlägga förvaltningsredogörelse jämte balansräkning för det förflutna räkenskapsåret tillika med revisorernas utlåtande över den av dem verkställda granskningen. Förutom andra ärenden, som kunna varda till avgörande å sammanträdet upptagna. skall där, vid förekomma:

1) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för det förflutna räkenskapsåret;
2) val av styrelse;
3) val av revisorer för det löpande räkenskapsåret;
4) val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

 • 15.
  Om föreningen upplöses. må av dess tillgångar ej till medlemmarna utbetalas mer än som motsvarar de inbetalda andelarna jämte vad enligt bestämmelser i § 7 må till dem kunna utgå. Eventuellt kvarblivna tillgångar skola förvaltas av Finja kommun.
 • 16.
  Alla tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem skola hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt gällande lag därom.
 • 17.
  För föreningen skola i övrigt gälla de bestämmelser, som för ekonomiska föreningar finnas stadgade i lagen av den 25 juni 1911 eller senare författningar.Att förestående stadgar blivit antagna å konstituerande sammanträde med Föreningen Finja Idrottsplats u. p. a. intygas.

Karl Erik Valter Lindholm
Axel Edvin Ulrik Ohlin                   Nils Henry Larsson
Axel Rudolf Olsson                  Eric Gunnar Jönsson

Bevittnas:
Bengt Eliasson                   Henry Danielsson

Flygfoto över Finja med gamla fotbollsplanen

Tillbaka till Förening fritid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *