Finja. Sn i V. Göinge hd,

GEOGRAFISKT-STATISTISKT
HANDLEXIKON ÖFVER SVERIGE.

EFTER NYASTE, HUFVUDSAKLIGEN OFFICIELLA KÄLLOR
UTARBETADT
AF
C. M. ROSENBERG.

STOCKHOLM.
A. V. CARLSONS FÖRLAG.

STOCKHOLM, NYA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET, 1882-1883.

Finja. Sn i V. Göinge hd,
Kristianstads län, n. och v. om Finjasjön, som genom ett kort vattendrag: förenas med Almaån i sns ö. del. Jernvägen Helsingborg—Hessleholm löper genom hela sn och har stationerna Tyringe i v. och Finja i ö., båda derjemte
post-och telegrafstationer; vid den förra finnes äfven gästgifvaregård.
Finja station ligger något n. om den vid sjön belägna kyrkobyn och 6,7 mil n. om Helsingborg, 0,5 mil v. om Hessleholm’. 0,506 qv.-mil, hvaraf land 0,46 7 eller 10,812 tnld, 195/6 mtl, 1,543 inv., 730,700 kr. fastighetsvärde. I s. delen stryker en betydlig ås, för öfrigt är sn temligen jemn, än ljungbackar, skog, mosse, än odlade fält. Staten eger kungsgården Mölleröd 2″/8 mtl samt 3V4 mtl andra hemman. Ett par brännerier förekomma. Sockensparbank. 2 skolhus. Sn bildar med annexet Hörja ett regalt pastorat af 3 kl. i Lunds stift.

Finjasjön.
Betydlig insjö i n. Skåne, omgifven af Finja, Matteröds, Brönne-stads och Stoby snr. S. stambanan berör ö. stranden nedanför Hessleholm.
Finja jernvägsstation ligger något n. om sjön. Ytvidden är 0,117 qv-mil eller 2,710 tnld. Sjön upptager flere smärre vattendrag och afrinner norrut genom en kort å till Almaån. Stränderna äro skogbevuxna på ö. äfvensom på s. sidan, der en brant ås höjer sig och förlänar skönhet åt denna del af n.v. Skånes bygder.

Tillbaka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *