Finja. Sn i V. Göinge hd,

GEOGRAFISKT-STATISTISKT
HANDLEXIKON ÖFVER SVERIGE.

EFTER NYASTE, HUFVUDSAKLIGEN OFFICIELLA KÄLLOR
UTARBETADT
AF
C. M. ROSENBERG.

STOCKHOLM.
A. V. CARLSONS FÖRLAG.

STOCKHOLM, NYA TRYCKERI-AKTIEBOLAGET, 1882-1883.

Finja. Sn i V. Göinge hd,
Kristianstads län, n. och v. om Finjasjön, som genom ett kort vattendrag: förenas med Almaån i sns ö. del. Jernvägen Helsingborg—Hessleholm löper genom hela sn och har stationerna Tyringe i v. och Finja i ö., båda derjemte
post-och telegrafstationer; vid den förra finnes äfven gästgifvaregård.
Finja station ligger något n. om den vid sjön belägna kyrkobyn och 6,7 mil n. om Helsingborg, 0,5 mil v. om Hessleholm’. 0,506 qv.-mil, hvaraf land 0,46 7 eller 10,812 tnld, 195/6 mtl, 1,543 inv., 730,700 kr. fastighetsvärde. I s. delen stryker en betydlig ås, för öfrigt är sn temligen jemn, än ljungbackar, skog, mosse, än odlade fält. Staten eger kungsgården Mölleröd 2″/8 mtl samt 3V4 mtl andra hemman. Ett par brännerier förekomma. Sockensparbank. 2 skolhus. Sn bildar med annexet Hörja ett regalt pastorat af 3 kl. i Lunds stift.

Finjasjön.
Betydlig insjö i n. Skåne, omgifven af Finja, Matteröds, Brönne-stads och Stoby snr. S. stambanan berör ö. stranden nedanför Hessleholm.
Finja jernvägsstation ligger något n. om sjön. Ytvidden är 0,117 qv-mil eller 2,710 tnld. Sjön upptager flere smärre vattendrag och afrinner norrut genom en kort å till Almaån. Stränderna äro skogbevuxna på ö. äfvensom på s. sidan, der en brant ås höjer sig och förlänar skönhet åt denna del af n.v. Skånes bygder.

Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *